Privacybeleid

Hieronder vind je in het kort en het lang (onderaan) het privacybeleid terug van My Home Party. Lees deze tekst en de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door alvorens je lid wordt. Je kan ons altijd vragen stellen per email.

Samenvatting

  • De inhoud van deze site is de eigendom van My Home Party, deel uitmakend van The Grapevine BVBA, en onze klanten.
  • We zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen of delen met welke partij dan ook, zonder je directe toestemming. My Home Party is de enige eigenaar van deze informatie. Klanten kunnen dus ook niet direct communiceren met leden, tenzij ze hier zelf toestemming voor zouden geven.
  • Om te registreren als My Home Party lid (= zowel gast als party planner) moet je minimaal 14 jaar oud zijn. Indien je nog geen 18 bent, moet je extra toestemming van je ouders of voogd vragen. Bij registratie bevestig je dat je deze toestemming verkregen hebt.
  • Door je in te schrijven bij My Home Party ga je akkoord om informatie van My Home Party te ontvangen per email over nieuwe parties, surveys of polls (vragenlijstjes), interessant My Home Parrty nieuws of activiteiten. Wees gerust, we stuwen je mailbox dus niet vol.
  • Bij deelname aan het My Home Party netwerk ga je akkoord om de My Home Party Gedragscode te volgen. Bij misbruik kan de account geschrapt of geweigerd worden.
  • Bij deelname aan een My Home Party geef je ons de toestemming om de resultaten van je activiteiten te delen met onze klanten en business partners, die geïnteresseerd zijn in de meningen van Insiders en hun omgeving. Dit gebeurt uitsluitend op anonieme basis. Het is dus niet mogelijk voor onze klanten of business partners om gegevens naar jou als persoon te herleiden.
  • We zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Als My Home Party lid ben je zelf verantwoordelijk voor het confidentieel houden van je account informatie en paswoord.

Meer informatie vind je hieronder en in de Algemene Voorwaarden.

Uitgebreid Privacybeleid

Hierna volgt de complete versie van de My Home Party Privacyverklaring.

Registratie

Om de website te kunnen gebruiken en deel te nemen aan Home Parties, moet een gebruiker eerst een account creëren door een registratie formulier in te vullen met persoonlijke informatie (naam, email, adres,) en niet-persoonlijke informatie (interesses, activiteiten, enzovoort). Er mag slechts 1 account per persoon, gezin en adres aangemaakt en gebruikt worden. Daarbij moet je minimaal 14 jaar oud zijn (mits toestemming van ouders of voogd). Voor alcoholische campagnes is dit 18 jaar in België en Luxemburg; voor Nederland is dit 21 jaar.

Na opening van de account, ontvangt elke gebruiker een email op het opgegeven emailadres met een link om zijn account te activeren. Elk lid heeft een unieke login (email adres) en bijhorend paswoord. Het lid is zelf verantwoordelijk voor een confidentiële behandeling van zijn account informatie en paswoord. In geval van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam en paswoord door derden, zal het lid My Home Party hierover onmiddellijk op de hoogte brengen.

Privacyverklaring

Tijdens het gebruik van onze website wordt verschillende soorten informatie verzameld op verschillende pagina's en verschillende tijdstippen van onze gebruikers.

The Grapevine BVBA is de enige eigenaar van deze informatie. The Grapevine BVBA kan deze informatie delen op een anonieme manier met zijn klanten, gebruikers of derde partijen. Dit betekent dat we demografische of statistische informatie kunnen doorgeven, maar die nooit direct kan gelinkt worden met jouw persoonlijke gegevens of persoonlijke account.

Persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam, adres, email, telefoon nummer, geboortedatum, familie status, kan op elk ogenblik door de gebruiker worden aangepast of verwijderd. In dit laatste geval betekent dit sluiting van de account.

We verkopen, verhuren of delen deze persoonlijke informatie niet met derden op andere manieren dan hierboven beschreven. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, kan zijn persoonlijke informatie (buiten gebruikersnaam) doorgegeven worden met een derde partij (opt-in).

Bij registratie voor My Home Party, heb je de opt-in mogelijkheid om email te ontvangen van ons. Indien je dit niet toelaat, verkleint de kans op deelname aan Home Parties wel aanzienlijk omdat we je niet altijd even snel op de hoogte kunnen houden.

Regelmatig voeren we ook enquêtes door om jouw mening of voorstel te vragen om de website of onze diensten te verbeteren. We kunnen deze delen met onze zakenpartners, en derde partijen zodat ze een beter beeld krijgen van hoe onze gebruikers denken over bepaalde zaken of welke soort mensen onze website gebruiken. Alle verzamelde informatie (reacties op blogs, email met suggesties, vragen en ideeën enz.) zijn eigendom van The Grapevine BVBA en kunnen gebruikt en gedeeld worden met derde partijen.

Tijdens het toevoegen van nieuwe functies en functionaliteit van deze website kunnen wij mogelijk dit privacybeleid actualiseren of herzien. Wij behouden ons het recht om dat te doen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, door de herziene versie op deze website te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf de datum waarop we de herziene versie op deze website plaatsen. Ze zullen alleen van toepassing zijn op de persoonlijke informatie die wij verzamelen nadat we de herziene versie hebben gepost. Uw gebruik van deze Website na een dergelijke wijziging staat gelijk aan uw instemming met de voorwaarden van het herziene privacybeleid. Om deze reden is het belangrijk om dit privacybeleid regelmatig te herzien. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, zullen we een mededeling plaatsen bovenaan het privacybeleid voor ten minste 30 dagen na de nieuwe ingangsdatum.

Auteursrecht

De inhoud van My Home Party projecten, materialen, diensten en website - inclusief alle andere websites volledig of gedeeltelijk onder de controle van The Grapevine BVBA - zoals teksten, beelden, logo's, iconen, software en andere User Generated Content mag niet gekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, gedownload, per post verstuurd, overgedragen of verdeeld worden. Uitzonderingen hierop kunnen voorkomen tijdens het verloop van My Home Parties, en dit wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld.

Het auteursrecht wordt niet overtreden bij het 1-malig downloaden, kopiëren of mailen van materiaal uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Ten allen tijde mag User Generated Content niet veranderd of aangepast worden.

Alle merken, merknamen en logo's zijn eigendom van The Grapevine BVBA of hun klanten en vallen eveneens volledig onder bovenvermelde regels met betrekking tot het auteursrecht.

Aansprakelijkheid

The Grapevine BVBA, handeldrijvende onder de handelsnaam ‘My Home Party’ en hierna genoemd My Home Party, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

My Home Party kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijke schade die het geregistreerd lid zou kunnen lijden uit hoofde van het gebruik van de producten of diensten tijdens een Home Party op welke wijze ook.

De fabrikant, verdeler en sponsor blijven ten allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het product of de dienst dat het geregistreerd lid gebruikt tijdens een campagne.

Het geregistreerd lid is er steeds toe gehouden de gebruiksaanwijzing en/of de bijsluiter van het product of de dienst strikt na te leven.

Voor producten voor lichaamsverzorging en behandeling dient het geregistreerd lid voorafgaand het gebruik, de bijsluiter van het product grondig te consulteren voor mogelijke complicaties, bijwerkingen, gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen, mogelijke allergische reacties, etc. en desgevallend voorafgaand een arts te raadplegen.

De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van My Home Party.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.
Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van My Home Party, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van My Home Party.
We onderhouden een uitgebreid databeveiligingssysteem, waaronder commercieel redelijke administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen, om uw persoonsgegevens veilig te stellen tegen ongeautoriseerde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde of toevallige vernietiging, wijziging of openbaarmaking. Hoewel we commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een passend beveiligingsniveau te bieden aan de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, is geen enkele website of database volledig veilig of "hacker proof." Wij kunnen daarom niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt, misbruikt of verloren en zien niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens door een ongeluk of door onrechtmatige handelingen van anderen.

Beveiling

We bewaken van zeer dichtbij alle persoonlijke gegevens tijdens de registratie en alle additionele informatie verzameld via onze website op verschillende pagina's en tijdstippen, om inbreuken en gegevensmisbruik te voorkomen. Deze informatie is beveiligd, zowel online (via loginnaam en paswoord) als offline. Toegang tot de persoonlijke informatie van onze gebruikers is beperkt in onze kantoren. Enkel werknemers die informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen tijdelijk toegang tot de persoonlijke informatie. De servers waarop de persoonlijke informatie is opgeslagen staan in een beveiligde omgeving en worden professioneel onderhouden. De gebruikers zelf zijn volledig persoonlijk verantwoordelijk om hun paswoord en account informatie confidentieel te houden.

E-mail aankondigen en Opt-ins

Gebruikers hebben de mogelijkheid om geen email te ontvangen van My Home Party (opt-out). Indien dit het geval is, verkleint de kans op deelname aan campagnes wel aanzienlijk omdat we je niet altijd even snel op de hoogte kunnen houden.

We zenden alle nieuwe leden een welkom email om de login en paswoord te verifiëren. Leden die we mogen contacteren via email (opt-in), krijgen af en toe emails met nieuws, updates over nieuwe of lopende campagnes, beloningen, antwoorden op rapportjes of andere interessante zaken die gebeuren bij My Home Party. Geen paniek, we spammen je niet en duwen je mailbox niet nodeloos vol – alle informatie die je ontvangt heb je nodig om op de hoogte te blijven. Je kan jouw contact-voorkeuren op elk moment wijzigen in jouw account.

Site & Dienst aankondigingen

In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn om specifieke of alle gebruikers een email te sturen om belangrijke aankondigingen te doen over My Home Party site of dienstwijzigingen. Op deze aankondigingen kan niet uitgeschreven worden. Deze aankondiging zal ook eerst online verschijnen. We behouden ons het recht voor om gebruikers te contacteren om fouten in de account te verbeteren of ons belangrijke informatie mee te delen die belangrijk is voor My Home Party.

Afsluiting van de account

Zowel leden als My Home Party hebben op elk ogenblik de mogelijkheid om de dienst te beëindigen, eenvoudig via ‘Mijn profiel' op de site. The Grapevine BVBA draagt geen aansprakelijkheid tegenover een lid of 3e partijen door afsluiting van de account.

Links naar websites van derden

Deze website kan ook links bevatten naar websites van andere bedrijven, waaronder websites van onze derde dienstverleners, onze sponsors, en andere derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie verzameld op één van deze derde-partij websites. Wanneer u toegang tot websites van derden verkrijgt via een link op deze website, neem dan een paar minuten om het geplaatste privacybeleid op die site te herzien.

Direct Marketing

Voordat we jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden bieden wij je de mogelijkheid om te kiezen (door opting out of opting-in, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving) of jouw gegevens op deze manier gebruikt kunnen worden. We nemen ook een "opt-out" link op in elke promotionele e-mail die wij jesturen, zodat je ons kunt informeren wanneer je niet langer dergelijke communicatie van ons wenst te ontvangen in de toekomst. Als je op enig moment wenst te worden verwijderd van onze mailinglijsten, stuur dan een e-mail naar info@myhomeparty.com Gelieve jouw volledige naam, adres en e-mailadres op te geven, zodat wij je kunt vinden op onze direct marketing mailinglijsten. Zodra we de benodigde informatie hebben, zullen we je verwijderen uit onze mailinglijsten. Gelieve ons de noodzakelijke tijd te geven om jouw verzoek in te willigen.

Informatie verzameling

User generated content

Wij verzamelen de persoonlijke informatie die je bewust aan ons verstrekt (met behulp van jouw muis en toetsenbord) wanneer je deze website gebruikt. De informatie die we verzamelen, hangt af van hoe je de website gebruikt. Als je bijvoorbeeld een aanvraag indient om een Home Party te organiseren, verzamelen we de informatie die je verstrekt als onderdeel van het online applicatieproces. Als je foto's, opmerkingen of andere User Generated Content op een Party Pagina plaatst, verzamelen wij die informatie ook. Alle berichten moeten voldoen aan de in onze Gebruiksvoorwaarden uiteengezette eisen voor User Generated Content.

Je publiceert User Generated Content op eigen risico. Je kunt geen begrip van privacy verwachten met betrekking tot de User Generated Content die jij of anderen plaatsen. Je moet geen User Generated Content publiceren waarvan je niet wil dat deze permanent toegankelijk voor het grote publiek blijft, en je moet extra voorzichtig zijn om ervoor te zorgen dat jouw berichten de privacy of rechten van anderen niet schendt. Indien je op enig moment ons verzoekt om User Generated Content te verwijderen die jouw persoonlijke informatie bevat, kun je contact met ons opnemen per e-mail op info@myhomeparty.com en je samenwerken om de User Generated Content van deze website te verwijderen. Wees je ervan bewust dat, als de User Generated Content al is verspreid naar andere websites of gepubliceerd in andere media (bijvoorbeeld via een RSS Feed), wij niet in staat zijn het terug te krijgen en te verwijderen uit websites van derden of andere media.

De User Generated Content die door anderen op deze website worden geplaatst kunnen jouw persoonlijke informatie bevatten. Mocht je bijvoorbeeld een Home Party bijwonen, dan zou iemand foto's van jou en anderen die werden genomen op het Feest kunnen publiceren. Alle berichten moeten echter voldoen aan de in onze Gebruiksvoorwaarden uiteengezette eisen voor User Generated Content.

Cookies

Cookies bevatten informatie die een website op een PC plaatst tijdens het surfen. Het gebruik van cookies is gebruikelijk en biedt tal van voordelen. Ze vereenvoudigen het surfen, doordat ze voorkeuren tijdens het surfen opslaan. Cookies zijn niet gelinkt aan enige persoonlijke informatie of halen ook geen persoonlijke informatie van je computer die niet in het begin als cookie verstuurd werd. We gebruiken cookies op onze site zodat je naar verschillende pagina's kan surfen terwijl je ingelogd blijft. Bovendien kunnen cookies helpen om pagina's persoonlijk vorm te geven en met de wensen van onze gebruikers rekening te houden. Je hebt altijd de mogelijkheid om via het browser-menu de cookies te deactiveren.

Click through overeenkomst

Wanneer je je aanmeldt om een speciale functie of een met wachtwoord beveiligd onderdeel van deze website te gebruiken, kan je gevraagd akkoord te gaan met bijzondere voorwaarden die jouw gebruik van de speciale functie of met wachtwoord beschermde afdeling reglementeert. In zulke gevallen zal je gevraagd worden om uitdrukkelijk in te stemmen met de bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld door het aanvinken van een vak of het klikken op een knop met de markering: "Ik ga akkoord." Dit type overeenkomst staat bekend als een "click-through" overeenkomst. Als één van de voorwaarden van de click through-overeenkomst verschilt van de voorwaarden van het Privacybeleid, zullen de voorwaarden van de click-through-overeenkomst dit privacybeleid aanvullen of wijzigen, doch enkel met betrekking tot de aangelegenheden die onder de "click-through overeenkomst" vallen.

Log files

We monitoren bepaalde informatie zoals browser type, login tijd, type software, en andere informatie voor eigen gebruik. We doen dit enkel om onze website beter op te bouwen en bepaalde technische mogelijkheden aan te bieden. Geen van deze informatie kan ooit teruggevoerd worden op een specifieke persoon en is enkel nuttig voor The Grapevine BVBA.

Webbrowser informatie

We verzamelen de gegevens die ons automatisch door jouw webbrowser wordt gestuurd. Deze informatie omvat doorgaans jouw IP-adres, de identiteit van jouw internet service provider, de naam en versie van het besturingssysteem, de naam en de versie van jouw browser, de datum en het tijdstip van jouw bezoek en de pagina's die je bezoekt. Controleer jouw browser als je wilt weten welke informatie jouw browser verzendt of hoe je jouw instellingen kunt wijzigen. Over het algemeen koppelen wij niet de informatie die door jouw browser wordt doorgegeven aan informatie die je bij naam identificeert. Weet echter dat wanneer je deze website bezoekt door te klikken op een link in een e-mail of andere elektronische communicatie die je van ons ontvangt, jouw browser ons doorgeeft dat iemand heeft geklikt op een bepaalde link in een mededeling gericht aan jou. We verzamelen deze informatie om de effectiviteit van onze marketing-inspanningen te kunnen verbeteren.

IP-adres informatie

Een "IP-adres" is een uniek nummer dat automatisch wordt toegewezen aan jouw computer wanneer je verbinding maakt met het internet. Het wordt gebruikt om de computer "locatie" te identificeren in cyberspace, zodat de door jou gevraagde informatie aan je geleverd kan worden. Als je een inbelverbinding of een verbinding die dynamische IP-adressen toewijst gebruikt, wordt er elke keer dat je verbinding met het internet maakt een nieuw IP-adres aan jouw computer toegewezen. Indien echter jouw computer permanent verbonden met het internet is via een statisch IP-adres, is in het algemeen het toegewezen IP-adres hetzelfde telkens wanneer je jouw computer gebruikt.

Ken jij een geweldige party planner?

Maak My Home Party mee bekend!
Nodig je vrienden uit !
Maak My Home Party mee bekend!